Corona-virus en de makelaardij

20 maart 2020

Belangrijk! English text below!

Het kabinet heeft verregaande maatregelen genomen in de strijd tegen het Corona-virus, dat zich snel verspreidt door ons land en met name Brabant. Dit heeft ook invloed op de makelaardij en ons kantoor. Wij nemen als kantoor onze verantwoordelijkheid en zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen. Gezien de richtlijnen van het kabinet en RIVM en alle andere belangen, kunnen bezichtigingen en taxaties plaatsvinden. Echter onder stringente voorwaarden.
Om verdere verspreiding tegen te gaan, adviseert de NVM haar leden om bij ‘fysieke contacten’ zoals bezichtigingen, ondertekening van koopaktes, taxaties, inspecties en transporten de nu geldende gezondheidsrichtlijnen goed te volgen, zoals geen handen schudden, vaak handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog en anderhalve meter afstand houden van elkaar waar mogelijk.
Voor onze en uw veiligheid hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

BEZICHTIGINGEN:

 1. Onze makelaars en medewerkers geven geen handen en houden gepaste afstand.
 2. Alle geplande afspraken kunnen tot nu toe doorgaan. Wij vragen het aan ons te melden als er gezondheidsklachten als koorts, keelpijn en/of verkoudheid zijn. In dat geval zullen wij de afspraak annuleren.
 3. Onze medewerkers werken indien mogelijk zoveel mogelijk thuis.
 4. Het kantoor is gewoon geopend, echter wij verzoeken iedereen om zoveel mogelijk via de e-mail of telefoon te communiceren. We willen zo min mogelijk bezoek op kantoor ontvangen.
 5. Er vinden slechts individuele bezichtigingen plaats, geen groepsbezichtigingen en open huizen. Indien u wilt gaan kijken naar een huis verzoeken wij u vriendelijk om alleen met uw partner/ mede-koper te komen. Geen kinderen, bekenden etc. (Zie ook punt 2.)
 6. Wij proberen zoveel mogelijk digitaal en op afstand af te handelen.
  Wij trachten om op alle aanvragen en vragen zo snel mogelijk te reageren. Het kan echter voorkomen dat het iets meer tijd kost dan gebruikelijk. We waarderen uw begrip en medewerking.

TAXATIES

Taxatieopdrachten kunnen wij vooralsnog gewoon aannemen. Wij vragen de eigenaar/bewoner om de deur voor ons te openen en ons alleen een opname van de woning te laten doen. Vervolgens zullen wij het rapport op kantoor verder uitwerken en eventueel telefonisch contact hebben bij verdere vragen of onduidelijkheden.

VERKOOPGESPREKKEN

Ook verkoopgesprekken kunnen gewoon worden ingepland, maar zullen iets anders dan gebruikelijk worden uitgevoerd. Wij vragen onze klanten om ons alleen uit te nodigen wanneer u geen ziekteverschijnselen ervaart en bij voorkeur met niet meer dan 2 personen aanwezig te zijn.
Important!

The government has taken far-reaching measures in the fight against the Corona virus, which is spreading rapidly through our country and in particular Brabant. This also affects brokerage and our office. As an office, we take our responsibility and will take all necessary measures.
In view of the guidelines of the cabinet and RIVM and all other interests, viewings and valuations can take place. However, under strict conditions. In order to prevent further spread, the NVM advises its members to carefully follow the current health guidelines, such as no shaking hands, often washing hands, coughing and sneezing, during ‘physical contacts’ such as viewings, signing of purchase deeds, appraisals, inspections and transports. in the elbow and keep a distance of one and a half meters from each other where possible.
For our and your safety we have taken the following measures:

 1. Our brokers and employees do not shake hands and keep an appropriate distance
 2. All scheduled appointments can continue until now. We ask you to notify us if there are health complaints such as fever, sore throat and / or a cold. In that case we will cancel the appointment.
 3. Our employees work from home as much as possible.
 4. The office is open as usual, but we ask everyone to communicate as much as possible by email or telephone. We want to receive as little visitors as possible at the office.
 5. There are only individual viewings, no group viewings and open houses. If you want to look at a house, we kindly request you to come alone with your partner / co-buyer. No children, acquaintances etc. (See also point 2.)
 6. We try to process remotely and digitally as much as possible.
  We try to respond to all requests and questions as quickly as possible. However, it may happen that it takes a little more time than usual. We appreciate your understanding and cooperation.